മാര്‍ച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഗോ എയറിന്‍റെ മസ്കറ്റ് – കണ്ണൂര്‍ സര്‍വിസിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു

മാര്‍ച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഗോ എയറിന്‍റെ മസ്കറ്റ് – കണ്ണൂര്‍ സര്‍വിസിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു

Article by admin