റേഷന്‍കാര്‍ഡില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിന് ഇനി ആധാര്‍ മതി.

റേഷന്‍കാര്‍ഡില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിന് ഇനി ആധാര്‍കാര്‍ഡ് മതിയെന്ന് പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്. നടപടി ക്രമങ്ങളും ജോലി ബാരവുമേറെയുള്ള നോണ്‍ ഇന്‍ക്ലൂഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്, നോണ്‍ റിന്യൂവല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. വിവാഹം ,സ്ഥലമാറ്റം,വിവരശേഖരണത്തിലെ പിഴവ് എന്നിവയടക്കമുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെ പോയ സംസ്ഥാനത്തെ ആര ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് ഈ ഉത്തരവ് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Article by admin