പുതിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നിയമത്തില്‍ പിഎഫും ഇഎസ്ഐയും അതുപോലെ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രി

lnµn \nÀ_-Ô-am-¡-W-sa¶ ]mÀe-saânsâ \nÀt±i¯n\v cmjvSv]Xn {]W_v apJÀPn AwKo-Imcw \ÂIp-I-bm-bn-cp-¶p. CXv FÃm kwØm-\-§-fnepw _m[-Iw, HmtZymKnI Adn-bn¸v FÃm hIp-¸p-IÄ¡pw \ÂIn-b-Xmbn A[nIrXÀ

Article by admin